Juridische informatie

Juridische informatie

Caterpillar behoudt alle auteursrechten op alle tekst, afbeeldingen en software die het eigendom zijn van Caterpillar en geeft u hierbij toestemming om documenten die op deze website zijn gepubliceerd, elektronisch te kopiëren, met als doel uitsluitend het overdragen of bekijken van de informatie. U mag bestanden van deze website niet kopiëren, wijzigen of op andere wijze aanpassen om deze opnieuw uit te zenden en de informatie in deze bestanden niet afdrukken zonder de schriftelijke toestemming van Caterpillar. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven bepaald, zal niets hierin worden opgevat als het toekennen van enige licentie of enig recht onder een auteursrecht, patent of handelsmerk van Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, YELLOWMARK, hun respectievelijke logo's, 'Caterpillar Yellow' en de 'Power Edge' trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Cat en Caterpillar zijn gedeponeerde handelsmerken van Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria, IL 61629 in de Verenigde Staten.

Juridische informatie

De informatie in deze publicatie, inclusief tekst, afbeeldingen en koppelingen, wordt DOOR CATERPILLAR INC. AANGEBODEN ZOALS DEZE IS, UITSLUITEND ALS SERVICE AAN ZIJN DEALERS EN KLANTEN, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK. Caterpillar Inc. accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in deze publicatie of andere documenten waarnaar verwezen wordt in of die gekoppeld zijn aan deze publicatie. Deze publicatie kan technische of andere onjuistheden bevatten en niet alle hierin beschreven producten of diensten zijn overal beschikbaar. Periodiek worden wijzigingen aan de informatie toegevoegd en Caterpillar kan de producten of diensten die in deze publicatie worden beschreven, op elk willekeurig moment wijzigen. Neem contact op met uw plaatselijke Caterpillar dealer voor meer informatie voordat u vertrouwt op informatie in deze publicatie.

Wanneer u reacties, opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke die te maken hebben met deze website of Caterpillar producten en diensten rechtstreeks naar Caterpillar stuurt, gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk wordt gezien en Caterpillar geen verplichting heeft om te reageren. Ook staat het Caterpillar dan vrij de informatie zonder beperkingen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden naar anderen, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijke informatie is opgenomen


©2019 Caterpillar Alle rechten voorbehouden.
Caterpillar respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten en hiertoe heeft Caterpillar beleid aangenomen en ingevoerd om materialen die inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrecht, van de website te verwijderen. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk vormt op het auteursrecht, geeft u aan de Copyright Agent van Caterpillar de volgende informatie die is vereist volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. ¤ 512:

1. een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt;

2. identificatie van het auteursrechtelijke werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of als meerdere werken met auteursrecht op één online website onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van al deze werken op die website;

3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van inbreukactiviteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;

5. een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en

6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou worden gemaakt.

De Copyright Agent van Caterpillar voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten op of betreffende deze website is als volgt bereikbaar:

Copyright Agent: T.a.v.: David J. Pacheco

100 N.E. Adams St. Peoria, IL 61629-9620
E-mail: copyrightagent@cat.com