Informacje prawne

Informacje prawne

Spółka Caterpillar jest właścicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania należącego do spółki Caterpillar i niniejszym upoważnia użytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wyłącznie do celów przesyłania lub wyświetlania informacji. Zabrania się tworzenia kopii lustrzanych, modyfikowania i zmieniania wszelkich plików z niniejszej witryny internetowej w celu dalszego udostępniania oraz drukowania zawartych tu informacji bez pisemnej zgody spółki Caterpillar. Z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej żadne postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa w zakresie praw autorskich, patentów lub znaków towarowych spółki Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, YELLOWMARK, odpowiadające im logotypy, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek spółki i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi spółki Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia. Cat i Caterpillar są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria, IL 61629.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszej publikacji, w tym tekst, obrazy i łącza, są UDOSTĘPNIANE W FORMIE „TAKIEJ, JAKIEJ SĄ” PRZEZ SPÓŁKĘ CATERPILLAR INC. WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE DLA DEALERÓW I KLIENTÓW SPÓŁKI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Spółka Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani pominięcia w niniejszej publikacji czy innych dokumentach, do których łącza znajdują się w niniejszej publikacji lub do których się ona odnosi. Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub innego rodzaju. Nie wszystkie produkty i usługi tu wymienione są dostępne we wszystkich lokalizacjach. Informacje są okresowo zmieniane, a spółka Caterpillar może zmodyfikować produkty i usługi opisane w niniejszej publikacji w dowolnym czasie. Aby uzyskać dodatkowe informacje przed wykorzystaniem dowolnych danych zawartych w niniejszej publikacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar.

Jeśli użytkownik postanowi bezpośrednio skontaktować się ze spółką Caterpillar, przekazując komentarze, pytania, sugestie, pomysły i inne kwestie związane z niniejszą witryną internetową lub produktami i usługami spółki Caterpillar, przyjmuje do wiadomości, że nie będą one uznawane za poufne, a spółka Caterpillar nie będzie miała obowiązku na nie odpowiadać oraz będzie miała prawo do odtworzenia, wykorzystania, udostępnienia i dystrybucji tych informacji innym podmiotom bez żadnych ograniczeń, w szczególności do opracowywania, produkcji i wprowadzania na rynek produktów z wykorzystaniem tych informacji.


©2019 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spółka Caterpillar Inc. przestrzega praw wszystkich właścicieli praw autorskich i w tym względzie przyjęła i wdrożyła procedury umożliwiające usunięcie z tej witryny materiałów, które naruszają te prawa. Jeśli właściciel praw autorskich uważa, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, należy udostępnić przedstawicielowi ds. praw autorskich spółki Caterpillar następujące informacje wymagane przez ustawę o wyłączeniu odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich dokonane przez Internet w ramach Digital Millennium Copyright Act, Kodeks Stanów Zjednoczonych AP, część 17 ¤ 512:

1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela prawa wyłącznego, wobec którego występuje domniemanie naruszenia;

2. wskazanie dzieła objętego prawami autorskimi, wobec którego występuje domniemane naruszenie, lub — jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu dzieł w jednej witrynie internetowej — wykaz takich dzieł;

3. wskazanie materiału, który może naruszać lub wobec którego występuje domniemane naruszenie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz udostępnienie informacji potrzebnych do jego zlokalizowania;

4. informacje umożliwiające kontakt ze stroną zgłaszająca roszczenie;

5. oświadczenie o tym, że strona zgłaszająca roszczenie w dobrej wierze uznaje, że właściciel praw autorskich lub jego przedstawiciel nie wyraził zgody na wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem roszczenia lub nie jest to dozwolone przez przepisy prawa;

6. oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe, oraz stwierdzenie pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń, że strona składająca skargę jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały naruszone.

Adres przedstawiciela ds. praw autorskich spółki Caterpillar, na który należy wysyłać skargi o naruszenie praw autorskich na tej stronie:

Przedstawiciel ds. praw autorskich: Attn: David J. Pacheco

100 N.E. Adams St. Peoria, IL 61629-9620
E-mail: copyrightagent@cat.com