Rättsliga meddelanden

Rättsliga meddelanden

Caterpillar behåller all upphovsrätt till all text, bilder och programvara som ägs av Caterpillar och godkänner härmed endast att du elektroniskt kopierar dokument som publiceras häri i syfte att sända eller visa informationen. Du får inte spegla, modifiera eller på annat sätt ändra några filer på den här webbplatsen för återutsändning, eller trycka informationen som finns häri utan skriftligt medgivande från Caterpillar. Med undantag för det som uttryckligen anges ovan ska inget som anges häri tolkas som överlåtande av en licens eller rättighet för Caterpillars upphovsrätt, patent eller varumärke.

CAT, CATERPILLAR, YELLOWMARK, deras respektive logotyper, utstyrseln (s.k. trade dress) för ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge” samt företagets och produkternas identitet som används häri, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande. Cat och Caterpillar är registrerade varumärken som tillhör Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria, IL 61629, USA.

Rättsliga meddelanden

Informationen i denna publikation, inklusive text, bilder och länkar, TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” AV CATERPILLAR INC. ENDAST SOM EN BEKVÄMLIGHET FÖR SINA ÅTERFÖRSÄLJARE OCH KUNDER UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Caterpillar Inc. tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i denna publikation eller andra dokument som hänvisas till i eller är länkade till denna publikation. Denna publikation kan innehålla tekniska fel och andra felaktigheter, och det är inte alla produkter och tjänster som det hänvisas till i denna publikation som är tillgängliga i alla regioner. Informationen ändras regelbundet och Caterpillar kan när som helst ändra produkterna och tjänsterna som beskrivs i denna publikation. Kontakta din lokala Caterpillar-återförsäljare för mer information innan du förlitar dig på informationen som anges häri.

Om du väljer att svara Caterpillar direkt med kommentarer, frågor, förslag, idéer eller liknande som rör denna webbplats eller Caterpillars produkter och tjänster, godkänner du att sådan information ska anses vara icke-konfidentiell och att Caterpillar inte har någon skyldighet att svara och är fri att reproducera, använda, yppa och distribuera informationen till andra utan begränsning, inklusive, men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan


©2019 Caterpillar Med ensamrätt.
Caterpillar Inc. respekterar alla upphovsrättsinnehavares rättigheter och i detta hänseende har Caterpillar Inc. antagit och infört en policy som stadgar för avlägsnandet av allt material som gör intrång i upphovsrättsinnehavares rättigheter från webbplatsen. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sådant sätt att det gör intrång i upphovsrätten ska du förse Caterpillars utsedda upphovsrättsombud med följande information som krävs enligt Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har behörighet att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning vars upphovsrätt påstås vara utsatt för intrång

2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som det påstådda intrånget avser eller en representativ lista över flera verk på samma webbplats om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av samma anmälan

3. Identifiering av det material som påstås göra intrång i upphovsrätten eller som är föremål för en inkräktande aktivitet och som ska tas bort eller göras otillgängligt samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet

4. Tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den klagande parten

5. Ett uttalande om att den klagande parten har god anledning att tro att det påtalade sätt som materialet används på inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lag, samt

6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten under ed kan intyga att denne har behörighet att agera på uppdrag av innehavaren av den ensamrätt som påstås vara kränkt.

Caterpillars utsedda upphovsrättsombud som tar emot anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång på eller avseende denna webbplats kan nås på:

Upphovsrättsombud: David J. Pacheco

100 N.E. Adams St. Peoria, IL 61629-9620, USA
Email: copyrightagent@cat.com